"احساس مالکیت" که انسان تا مرز جنون از آن حمایت می کند،

از زاویه کل هستی چه معنایی دارد؟