برای مشاهده گفتگوی امروز صبح می توانید به این لینک مراجعه نمایید