موضوع: مردها در ازدواج با چه معیاری انتخاب میکنند وچرا این معیارها را انتخاب میکنند؟