·        بخندید.

·        اطراف آدم های شاد باشید.

·        به محیط های شاد بروید. (زود بروید.)

·        دنبال هنر خنداندن بروید.

·        دوستان بیشتری پیدا کنید.


·        حوادث خوب را به خاطر بیاورید.

·        اهداف زیادی داشته باشید.

·        دیگران را بخندانید.

·        هر از چند گاهی مروری بر جنبه های مثبت زندگی خود کنید.

·        در قبال مشکلات احساس مسئولیت کنید، نه تقصیر.