سپاس،خوب تورا میفهمم که چرا میل به دویدن داری وخوب خودم را میفهمم که چرا بیشتر میل به قدم زدن دارم.
.
تو به سمت رویاها میروی واضطراب ان را داری که از دست تو بگریزند پس باید شتاب کنی .
اما من در روحم بیشتر نگهبان خاطره ها هستم بابا،پس به من حق بده تا ارام تر قدم بردارم چون میل زیادی برای فاصله از خاطره ها وعاطفه ها ندارم واز سوی دیگر زویاهای زیادی را ملاقات کرده ام و دیگر جهان جذابیت وشیرینی ونو بودن گذشته را برایم ندارد.
ادامه مطلب