چرا شیرینی اول رابطه از بین میرود؟

این گفتگو حول این مطالب انجام گرفت: 
... چگونه می توان با آدم های خوش گذران خوشبخت بود؟ 
... چه زمانی می توانید بفهمید که یک رابطه زناشویی خوب دارید؟ 
... چگونه معیارهای قبل از ازدواج بعد از ازدواج عملی می شوند؟ 
... کدام معیارهای انتخاب همسر بن بست گشا و کدامیک بن بست سازند؟ 

برای شنیدن صوت اینجا کلیک کنید