شاید شما دختری باشید که این جمله را زیاد از مادرتان شنیده اید یا پسری که شاهد گفتن این جمله از سوی مادرتان به خواهرتان بوده اید.
یکی از کارهایی که سبب می شود تصویر کهن الگوی مادر (بجای مادری که انسان است و دارای محدودیت و نقاط ضعف) به اشتباه به تجسم فرزندان از مادر و مادری مبدل شود و اغلب زنان بخاطر ترس از اینکه در زمینه مراقبت و تربیت فرزندانشان (بویژه فرزند دختر) ضعیف و پراشکال قلمداد شوند دست به این کار میزنند گفتگو نکردن با فرزندان راجع به ابهام ها، تردیدها، ضعف ها و ترس هایی است که دارند.
اجتناب آنها سبب می شود که مدام از سوی فرزندانشان (بوِیژه دختران) سرزنش شوند که خیلی چیزها را می دانستند اما نگفتند یا خیلی کارها را می توانستند انجام دهند ولی انجام ندادند. و بجای این که در این شرایط مادر بگوید که "من انسانم و مثل همه انسان ها محدودیت هایی دارم و خیلی چیزها را نمی دانم" فقط به گفتن "بذار خودت مادر بشی اونوقت میفهمی که من چی میکشیدم" بسنده می کنند.
این جمله تصویر مادر و مادری را در ذهن فرزندان در سطح کهن الگو نگه می دارد و به طور ویژه رابطه مادر و دختر را پرتنش می سازد.
خانم ها اگر تجربه شنیدن این جمله از مادرشان را دارید لطفا از تجربه و حس خود بنویسید
و آقایان اگر شاهد گفتن این جمله بوده اید بگویید شنیدن این جمله چه حس و تصویری در ذهنتان می ساخت
.
.
.
#کارگاه18و19دی   

تماس:3-88524100