مادر شما چه خطا یا افسوسی در زندگی اش بود که به شما هشدار می داد مواظب باشید مرتکبش نشوید؟

یادگیری زبان
نواختن یک ساز
تحصیلات عالیه
اشتغال به کار برای این که دستتون جلوی مرد دراز نباشه
ازدواج در سن پایین یا بالعکس
لذت و تفریح بجای مشغولیت مداوم
مهاجرت
تحصیل در خارج از کشور
ازدواج با مردی که تفاوت سنی کمی با شما داشته باشه
ازدواج نکردن با مردی از قوم خاص
یا ...
آیا موفق شدید آن خطا را تکرار نکنید؟ نتیجه اش چه بود؟

18 و 19 دی در مورد نقش افسوس های مادر در زندگی دختر به تفصیل صحبت خواهم کرد