مادر شما چه ویژگی خاصی از دیدگاه شما دارد؟

و حس شما به این ویژگی چیست؟


مادر خسیس
مادر فداکار
مادر غرغرو
مادر کنترولر
مادر بی اراده
مادر حساس
مادر مقتدر
مادر قهرمان
مادر بخشنده
مادر باهوش
مادر جذاب
مادر غمگین
مادر شکست خورده
مادر مورد ظلم واقع شده
مادر تحقیر شده
مادر موفق
یا ...
دختر در کودکی خود تصویری از مادر در ذهن خود میسازد که همچنان تا بزرگسالی همراه اوست. هر چند ممکن است او در بزرگسالی رابطه با مادرش را بهبود دهد ولی تا زمانی که سراغ این تصویر نرود و به بررسی آن نپردازد همچنان درهایی قفل شده در درون آن باقی خواهند ماند.


اشاره ای به محتوای کارگاه 18 و 19 دی

تلفن:88524100