مهمترین توصیه های پدرتان برای آینده بهتر دختران چه بود؟ 
وتاثیرش در زندگی امروز شما چیست؟

کارگاه موثرسازی ارتباط پدران و مادران با دختران و موثرسازی ارتباط دختران با پدران و مادران/ 18و19 دی 93