همه ما در درون خود من های متنوعی داریم که هر از چند گاهی با انها به گفتگو میپردازیم.
سوال اصلی این است که این من ها درون مابیشتر چه جنسی دارند ؟چگونه ودرباره چه چیز باما صحبت میکند؟
بعضی از آدمها من های سرزشنگری دارند که مدام همه چیز را تحقیر میکنند و ادمها را میترساند/
راستی،چه کسی انها را در درون ما به یادگار گذاشته است؟

ادمهایی که ما در زندگی تجربه میکنیم ومیزان باور ما به انها وقدرت انها در محیط ،باعث شکل گیری من ها درونی ما میشود.ومعمولا آنها نمادی از ارزشهایی هستند که خود به ان باور داشته اند.
ومهم است که انها با نوع باورهایشان ما را چگونه ارزیابی کرده اند .
اگر چشمانی درخشان برای نگاه به ما داشته باشند گفتگو ها ی ما خلاق ورشد دهنده است واگر به عکس باشد ما در مقابل ساده ترین تجربه ها شاهد بدترین داد وبیداد وسرزنشها خواهیم بود .
وعملا خاموش کردن واخراج کردن این صدا ها وشخصیت ها به مرور باعث بیداری دوباره توانهای ما در زندگی خواهد شد.