رمز انسانهایی که شکوفایی قابل توجهی بدست می آورند چیست؟

 آدم هایی که نسبت به دیگران روند رشد سریعتری را طی می کنند چه ویژگی هایی دارند؟