به طور ناخودآگاه از لحاظ ارزش به خود سقوط میکنیم ودر معرض تصرف احساس های منفی وکاهش ارزش به خود قرار میگیریم 
ومعمولا ما برای نجات از این اتفاقات ،بدنبال یک احساس خوب دم دستی میگردیم وساده ترین راه گرفتن این احساس تاییداز دیگران است پس به سمت جلب نظر انها از طریق همسو شدن با خواسته ونیاز وعقاید انها خواهیم رفت.
اما کم کم که حالمان روبراه شد دوباره بهم میریزیم چون تن دادن به این نوع قربانی شدن برایمان تلخ وغیر قابل تحمل میشود.