چه چیز باعث میشود اعتماد به نفس در فرزندان ما رشد یا افت کند؟

آیا داشتن درخواست پیشرفت مداوم باعث بهبود اوضاع میشود؟ 
یا این درخواست میتواند به صورت کاملا برعکس عمل کرده و فرزندان را از درون تهی و از بیرون مضطرب و به زندگی دلسرد نماید؟ 
مشاهده کلیپ