چرا کسی را به رابطه با خود دعوت میکنیم که برایمان دردسر ساز میشود؟

درونیات ما تاثیر بسزایی بر جذب شدن یا جذب نشدن ما به یک رابطه ایفا می کند 
در این کلیپ برای شما از چگونگی تاثیر اعتماد به نفس و نوع نگرش ما به خودمان بر روی ورود یا عدم ورود به یک رابطه می گویم