• تصمیم گیری ؛

مردم عموماً تصور می کنند که رهبر خوب کسی است که سریع تصمیم
می گیرد، اما این طرز تلقی سطحی است. در بعضی از سازمان ها، بحران ها و شرایط اضطراری که تصمیم گیری فوری را ایجاب می کند از امور عادی است، اما این نشانه ضعف مدیریت است. در موسسه یی که خوب سازمان یافته باشد کارها قبلاً به طور دقیق برنامه ریزی می شوند، به نحوی که موارد اضطراری به ندرت پیش می آید .

رهبر خوب کسی که فکر می کند، پیش بینی و برنامه ریزی می کند و پیش از وقوع حوادث اقدام می نماید .

 

  • ظاهر و باطن؛

فالت بسیار خردمندانه اظهار نظر کرده است که مهارت های مدیر در ظاهر او هویدا نیست.


 مدیر خوب مانند یک کوه یخ است . مهارت ها و توانایی هایش بلافاصله دیده
نمی شوند و او بایستی صاحب بسیاری صفات نهفته باشد، از قبیل قضاوت درست، دور اندیشی، آدم شناسی، شجاعت و خونسردی و این ها صفاتی هستند که فوراً در برخورد اول آشکار نمی شوند.