در زمانیکه مردان نوجوان هستند وازخود بروزهای مردانه میدهند وبه ناگهان دچار تمسخر وپوزخند ویا نهی وانتقاد زنان مهم زندگی خود قرار می گیرند احتمال دارد نتوانند به سادگی جبران این سقوط اعتماد بنس را بنمایند.
بروزهای مردانه:
طرفداری از یک مرد قهرمان،بازی که کمی خشونت دارد،سفری که کمی دلهره اور است،لباسی که با محیط متفاوت است ،خریدن چیزی که ازنظر شما بی مصرف است،ایستادن جلوی کسی که حق او را گرفته است و...
29 و30 آبان ماه درباره مسیر سقوط اعتماد بنفس واحیاء ان برای زنان ومردان جداگانه بحث خواهم کرد.