موقعیتهایی پنهان شده که به جای تبدیل به معنا به عقده منفی تبدیل شده وتا زمانی که به معنا تبدیل نشه به زندگی ناامنی واضطراب وارد میکنه وبه محض این که به معنا تبدیل شد منشا اعتماد بنفس وایمان به خودتون وزندگی خواهد شد.
برای توضیح بیشتر مراجعه شود به کتاب مرداب روح (جیمز هولیس)وسی دی عقده ها (با تدریس سهیل رضایی) ویا کارگاه علمی وعملی اعتماد بنفس در روز 29 و30 آبان.