این عبارت در برخی مواقع میتواند باعث یک تکان خوردن شدید بشود که منکرش نیستم.
اما تکرار شدن مداوم ان باعث رشد یک منتقد درونی ویرانگر میشود که تمام دستاوردهای زندگی را در دره بی ارزشی پرت میکند وفرد را دچار وسواس در انتخابهای زندگی مینماید.

29 و 30 آبان در کارگاه اعتماد به نفس دراین باره بیشتر سخن خواهم گفت:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=300001