دکتر کارول اس پیرسون، روانکاور یونگی، می نویسد: اگرچه جنبه هاى مختلف مثبت و منفى درباره فداکارى وجود دارد ولى فداکارى بدنام شده چون همیشه توصیه شده ولى انتخاب نشده است. اگر توسط والدین، جامعه یا مدرسه همیشه به شما توصیه شده که اصل هویت و فردیت خود را براى «خوب» بودن فدا کنید، امکان ندارد که بتوانید این کار را آزادانه انجام داده باشید. قبل از اینکه یاد بگیرید به طور صحیح سخاوتمند باشید، لازم است که به فداکارى هاى بى جهت و کلیشه اى «نه» بگویید.

ادامه مطلب:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=493