اگر احساس می کنید دیگه دیر شده وتلاش اضافه هم راه به جایی نمیبرد.
اگر احساس میکنید خیلی کار عقب مانده دارید اما حسی برای انجامش ندارید.
اگر انتخابهای دیروز دیگه برای شما جالب نیست وانتخاب بهتری هم ندارید.
اگر موفقیت هایتان دیگر برایتان خوشحال کننده ولذت بخش نیست.
اگر فکر میکنید بدون دستاوردهایتان ذره ای ارزشمند ودوست داشتنی نیستید.
اگر احساس میکنید با اضافه کردن هر چیزی تازه ای طعم تازه ای به زندگیتان نمیدهد.
درگیری ونارضایتی شما از خودتان وروابطتان رو به افزایش است.
حجم زیادی از دغدغه شما فرم وسایر بدنتان تشکیل داده ودر رسیدن به سایز دلخواه ناکام میشوید.
اگر فکر میکنید برای احساس ارزشمندی مدام به تولید موفقیت ومفید بودن احتیاج دارید.
اگر فکر میکنید خیلی زود احساساتی میشوید واشکتان جاری میشود ویا بغض میکنید واز این موضوع رنج میبرید.
اگر پاسخ شمابه وضعیتهای بالا مثبت است، تحلیل من این است که شما در حال گم کردن مسیر خود در زندگی هستید
واگر در حین جواب دادن اضطراب بالاتر میرود ویا حسی از غم دارید شما به کمکهای مناسبی احتیاج دارید
واگر حسی از ناکامی ودلسردی داشتید به کمکهای فوری تری احتیاج دارید.
واگر شما حس کردید دارید کم کم به این وضعیت خو میکنید میتوان گفت شما مشغول خیانت به خود هستید.
اگر کتاب خوانده اید اما در تغییر وضعیت ناکام مانده اید ، تحول برای شما به تنهایی ممکن نیست وشما نیازمند کمک راهبری از بیرون هستید.
اگر شما از اطلاعات کافی برای تغییر برخوردارید ولی هنوز حرکتی رخ نداده ، شما نیازمند تمرینها کاربردی وموثر هستید. 

واگر بدنبال مدلی مناسب وفراگیر برای پاسخگویی به این مسائل هستید بهتر است دعوت ما را بپذیرید وامادگی خود را برای همسفری با من به تلفن 88524100_3اعلام کنید.