گفتم: به انتظار کدام روز نشسته ای ؟

گفت: به انتظار گذر او از کوچه دلم 

گفتم؛ میدانی که می آید ومیگذرد ؟

گفت: تمام رویایم این است که بیاید ونگذرد

گفتم: اما اگر آمد وگذشت چه؟

کمی در خود فرو رفت
گفت :اگر آمد وماند عاشق میشوم 
گفتم :اگر آمد ونماند
گفت :آنوقت من میمانم وشاعر میشوم

سهیل رضایی