زنان ومردان از دو مسیر کاملا متفاوت جاده تحول را طی میکنند

.
..
.
آنچه زنان را متحول می سازد جستجوی خیر ونیکی برای خود از یک سو وپیشروی ورویارویی با وحشت تنها بودن در طی مسیر تا مقصد از سوی دیگر است .
وانچه مردان را متحول میکند اغلب پذیرش مواجهه با خطر بلعیده شدن توسط احساس رابطه با زنانگی است که این پذیرش با جلوه هایی از صمیمیت ،خلوت وپذیرش بودن بدون قدرت ظهور خواهد کرد.
کم کم داریم به سفر قهرمانی زنانه که نیاز شدید مردان وزنان امروز است نزدیک میشویم