• قضاوت مستقل؛

رهبر نظریه های مشورتی تخصصی از بسیاری از واحدهای سازمان دریافت می کند، اما متخصصین ممکن است بین خودشان توافق نداشته باشند و مضافاً توصیه هاشان وضعیت را به طور کلی در نظر نمی گیرد و به عنوان مثال ، یک مهندس بررسی کار ممکن است توصیه کند که یک کارگر باید دو ماشین خودکار را اداره کند، اما این پیشنهاد ممکن است به اختلال کارگری شدیدی که احتمالاً او کاملاً از آن آگاه نبوده است، منجر می گردد.


بنابراین، رهبر به نظر تمام متخصصین گوش می دهد، لکن در مورد مسائل مستقلاً قضاوت می کند .

  • میدان دید؛

رهبر خوب میدان دید سازمان را گسترش می دهد. او نیروی محرک تازه یی به سازمان القاء می کند.

مرد بزرگی که هم مهندس بود و هم اهل سیاست، گفته است : اگر کار تو این باشد که گذرگاهی را جارو کنی، به یاد داشته باش که موظفی آن را چنان جارو کنی که به صورت پاکیزه ترین گذرگاه دنیا درآید. رهبر چنین روحیه ای را به سازمان تلقین می کند و گسترش می دهد .