یا گوسفند وجودمان را قربانی میکنیم یا وجودمان مانند یک گوسفند درزندگی قربانی خواهد شد.
دادن قربانی در زندگی یک اصل است وفقط ما میتوانیم نوع وزمان دادن قربانی را انتخاب کنیم.
هرزمان که مرحله ای از زندگی را باید ترک کنیم وزمانی که میخواهیم مرحله تازه ای را ملاقات کنیم باید برای قربانی کردن بخشهایی از درون وبرون آماده باشیم.