امشب شبکه 1(یک)سیما حوالی ساعت 12و نیم شب کنار شما خواهم بود.
موضوع صحبت من:شما چاره مسائل خود ودیگران را از کجا پیدا میکنید؟خلاقیت را چگونه در خود ودیگران بیدار کنیم؟
.
آقای محمد سلوکی واحساان علیخانی پیشنهاد حضورم در برنامه ای را دادند که با طرحی نوین وعجیب به آنتن شبکه یک خواهد امد،اجرای برنامه به عهده محمد سلوکی خواهد بود ،قصد برنامه تولید یک اتفاق بسیار تازه برای حمایت از خلاقیت انسان ایرانی است وبه ویژه نگاه خاص حمایتگری از نسل جوان را دارد.امیدوارم این برنامه بتوانداقبال مناسبی میان شما وسایرین پیدا کند.