بسیاری از من میپرسند: او از زندگی من رفته است ،حال من چه کنم؟
ومن معمولا میگویم تو نیز باید بروی 
چون ماندن تو فقط از تو تلی از خاکستر میسازد وبس!
اما رفتنت شاید به تو بیاموزد منتظر رفته ماندن چیزی نصیب کسی نکرده است