برای پاسخ به تست ذیل اگر پاسخ شما "اصلا" است امتیاز "0"، اگر پاسختان "گاهی" است امتیاز "1" و چنانچه پاسختان "اغلب" است امتیاز "2" دهید. پس از جمع زدن امتیازها می توانید با مراجعه به این لینک تحلیل تست خود را ببینید:


1. آیا معتقدید باید در هر کاری استاد بود تا بتوان در باره ان اظهار نظر کرد؟
2. آیا به تفکر و علت یابی بیشتر از احساسات اهمیت می دهید ؟
3. آیا همیشه برای برنده بودن تلاش می کنید ؟
4. آیا دیگران همیشه از شما انتظار دارند بهترین باشید ؟ 
5. آیا هنگام دیدن خشم طرف مقابل خونسردی خود را حفظ می کنید و درگیر نمیشوید ؟ 
6. آیا اگر صدمه ببینید , و یا تحقیر شوید, با نیش زبان خود نقطه ضعف فرد مقابل را مورد حمله قرار می دهید ؟
7. آیا نشان دادن آسیب پذیری و عدم توانایی خود را ضعف می دانید ؟ 
8. آیا معتقدید که افرادی که با شما ارتباط دارند باید در شان و مرتبه شما باشند؟ 
9. آیا در هر وضعیت مالی و اجتماعی که باشید، با کلاس بودن و درخشیدن برای شما مهم است؟ 
10. آیا همیشه فکر می کنید آنچه به دست آورده اید کم است و به دنبال کمال بیشتر هستید ؟
11. آیا دوست دارید برای هر چیز تعریفی واضح داشته باشید؟
12. آیا معتقدید آینده نگری ویژگی شماست و به بیمه شدن اعتقاد دارید؟
13. آیا به نظم و هماهنگی اهمیت می دهید و در همه کارها مرتب و منظم عمل میکنید؟
14. آیا اگر از کسی خلافی سر زند ، معتقدید که او باید بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم شود؟
15. آیا برای رسیدن به استادی , تمرین و ممارست زیادی می کنید ؟ 
16. آیا در زندگی خود اهداف دوری را مشخص می کنید و با برنامه ریزی مشخص به طرف این اهداف می روید؟
17. آیا اهداف شما برای سایرین قابل رؤیت است و نتایج و دستاوردهای ملموس دارید ؟
18. آیا معتقدید در هر جا و برای هر کار باید قانونی وجود داشته باشد ؟ 
19. آیا از وقت خود به خوبی استفاده می کنید و آن را هدر نمی دهید؟(وقت طلاست)
20. آیا در مسایل پیگیر بوده و به دنبال کسب اطلاعات هستید ؟