این انرژی به سه دسته باکره ومستقل(آتنا، آرتمیس، هستیا)
وابسته وآسیب پذیر(دیمیتر، پرسفون، هرا)
کیمیاگر وعشق آفرین(آفرودیت)
تقسیم میشوند که قوی بودن هر کدام باعث سبک خاصی از زندگی خواهد شد که بر این اساس شما به شدت به موقعیتهایی کشش پیدا میکنید واز طرف دیگر برخی از موقعیتها را از زندگی خودتان دور خواهید کرد .به امیدخدا روز 4 مهر در سمینار یک روزه بر اساس نمرات تستی که قبلا از شما گرفته شده برای شما رمز گشایی خواهم کرد که مسیر زندگی شما به چه سمتی در حال حرکت است وشما پاسخ خواهیدداد که به این مسیر ادامه میدهید یا قصد تغییر دارید؟ واگر قصد تغییر دارید به کدام سمت حرکت خواهید کرد؟