جیمز هالیس می گوید: فکر میکنم همه ما مبتلا به چیزی هستیم که من آن را "پدیده چک شدن" می نامم: بخشی از وجود ما همواره در حال اجازه گرفتن از شخصیت های کهن الگویی پدر و مادر، فرهنگ، مذهب است. آیا من می توانم این احساس را داشته باشم؟ آیا می توانم این کار را انجام دهم؟ آیا من اجازه چنین کاری را دارم؟

ادامه مطلب