• رهبری ؛

فالت نظریه جدیدی درباره رهبری ارائه کرده است. تصور عموم چنین است که رهبر کسی است که روحیه تهاجمی دارد و بر سازمان و مرئوساتش تسلط می یابد. این نظریه سطحی است . برای رهبر، صمیمی بودن مهم تر از داشتن روحیه تهاجمی است. اینک در یک نظر اجمالی ببینیم که فالت، ویژگی های یک رهبر خوب را چگونه توصیف می کند .


  • برانگیختن؛

وظیفه اصلی رهبر برانگیختن است . به این معنی که پیرامونش را برانگیزد تا حداکثر توانایی های خودشان را بروز دهند و هر کس استعدادی دارد، توانایی ها یا استعداد های بالقوه دارد که می توانند رشد کنند. رهبر کاری می کند که این توانایی رشد کند و در خدمت سازمان قرار بگیرد. رهبر مانند یک معلم خوب است، او زیردستانش را راهنمایی می کند و الهام می بخشد، لذا کارکنان مشتاقانه با او کار می کنند .