وقتی از ریشه ها بیخبریم هر روزه زخم خوردگی میوه ها را مرهم میگذاریم به امید آنکه روزی خوب خواهند شد.اما هر روز که میگذرد ما خسته تر وزخمها گسترده تر خواهند شد.

 نباید از خون دیدن در ریشه ها ترسید چون خیره شدن به آنها شفا را به ما نشان خواهد داد.