فیلم بخشی از مباحث کارگاه ازدواج رنج مقدس
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=439