مسیر پیشرفت من امروز کدام است؟

.

در روند زندگی انچه عامل اصلی سردرگمی ما میشود فقدان یک نقشه راه مناسب برای هدایت مسیر زندگیست . راهی که بتوانیم از طریق ان بفهیم در این مقطع از زندگی باید از چه چیزهایی پرهیز کنیم وبه چه چیزهایی با تمرکز بیشتری بپردازیم تا بتوانیم به همراه پیشرفت بهتر رضایت وآرامش مناسبتری داشته باشم .در این شکی نیست که ما در زندگی اکثرا به شدت اتفاقی در مسیرها وروابط نشانه های مناسبی را برای انتخابهای بعدی خود پیدا میکنیم که بعضی بسیار هدایتگر هستند وباعث رشد جهشی ما میشوند وبرخی دیگر متاسفانه باعث عقب گرد های درد آور میگردند. 

ادامه مطلب