بخش اصلی تحول دنیای جدید
.
در دنیای جدیدی که ما در ان زندگی میکنیم مهمترین دستاوردش از نطر من این است که به ما می گوید اگر دیدگاهت را عوض کنی میتونی روی زندگیت هم تاثیراتی را ایجاد کنید.
اما آنچه این تغییر را برای عده ای سخت میکند این است که نمیدانیم روند این تغییر دقیقا چگونه است چون ما اصلا متوجه شکل دار بودن دیدگاه خود نیستیم وباورمان نمیشود که دیدگاه من درروند تاریخ زیستنم با دیگران شکل گرفته است ودر این همجواریها قطعا بخشهایی از روان من به اندازه کافی توجه دیده وخوب قد کشیده است وبه احتمال قوی بخش هایی نیز از طرف محیز دچار غفلت ویا بی ارزشی قرار گرفته ودر روند پنهان یا ضد ارزش شده است ، بنابراین عده ای ازما که انرژی های درونیمان با محیط هم خوان تر بوده احساس بهتری به خود داریم وعده ای دیگر که اصلی ترین توانهای ما در تضاد با محیط قرار داشته دچار تردیدهای بزرگی نسبت به خود وزندگی هستیم وبرای ساده ترین تصمیم ها دچار بزرگترین تردید ها میشویم.

در این باره بیشتر مینویسم واحتمالا این نوشتار به 10 قسمت یا بیشتر خواهد رسید