دست از فراموش کردن گذشته بردارید...
چون با این عمل مدام قدرت خاطرات گذشته بیشتر میگردد .
شمافقط میتوانید با پیدا کردن یک معنای تازه از یک زخم کهنه نجات پیدا کنید.
.

.

.


تا زمانی که به اندازه کافی به گذشته خود هوشیار نشویم نمی توانیم منتظر آینده متفاوت ودرخشانی باشیم.
ذهن ما بیشتر به صدا وباورهای پنهان شده در ناخود آگاه ما برای تحقق ان در زندگیمان گوش میدهد تا آرزویی که هرروزخوداگاه ما آن را فریاد میزند.
.
.
در پاسخ به دوستانی که...
.میگویند مردیم از بس ارزوهای خوب داشتیم وهیچکدام محقق نشد.
.
.
.
.
.
.
در 16 و17 مرداد بحث خارق العاده ای رامطرح خواهم کرد تا ببینیم چه رد پای غریبی گذشته ما در تعادل وعدم تعادل زندگی ارتباطی بین زن ومرد میگذارد.