.
.
امروز 31 تیر ماه سال 93 است. به همراه سایر اعضای گروه تدوین محتوای بنیاد فرهنگ زندگی دور هم جمع شدیم تا حاصل مطالعاتمان جهت تدوین محتوای کارگاه آموزشی رابطه زن و مرد را به اشتراک بگذاریم، تا به یک باور و مسیر مشترک دست پیدا کنیم.