سخنرانی بنده در مجتمع زینب کبری را از این آدرس بشنوید.
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=363