عقده ها مانع اصلی گفتگو در روابط زن و مرد
.
سری گفتگوهای من با مهران دوستی در برنامه "رادیو من" از سال گذشته تا امروز/
قسمت اول: چگونه در گفتگوها، خودمان باشیم؟
لینک صوت:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=332