سبک زندگی زناشویی والدین به شدت روی روابط زن ومرد برای فرزندانشان سایه می اندازد وهرچقدر شما به انها وسبک زناشویی انها گله تند تری داشته باشید احتمال نجات شما کمتر وگرفتار شدن شما بیشتر خواهد شد.
تا حالا دقت کردید چقدر موضوعات درگیری والدینتان وارد زندگی شما هم شده!
کجا ها متوجه این شباهت شدید وبا ان چه کرده اید؟
شباهات موضوعات درگیرانه انها و تکرارشان در زندگی شما