دوستان لطفا با احتیاط ومستند نظر بدهید
چناچه خودتان تجربه طلاق دارید ویا دوستان شما این تجربه را دارند وحداکثر 2 سال از این اتفاق گذشته استٰ.
با توجه به گذشت زمان
فکر میکنید دلیلی که به خاطر ان جدا شدید درست بوده یا نه ودلیلتان چه بوده؟

واین که

از طلاقتون چی یاد گرفتید؟
وفکر میکنید خودتان در این اتفاق چه نقشی داشتید؟
وچه تحولی را بعد از این در خودتان ایجاد خواهید کرد؟