پسرم دیشب وقتی کنارش دراز کشیده بودم با سوالش منو شوکه کرد.
ازم پرسید: بابا دوست دارم ودوست داشتن یعنی چی؟
نمیدونم چرا یک دفعه احساس کردم برای این عبارت احساسی یک تعریف کلامی ندارم!
با کمی مکث گفتم: بابایی، خیلی غافلگیر شدم. اما فکر کنم معنیش اینه که اون ادم یا اون چیز خیلی برامون ارزش داره.
بلافاصله ازم پرسید :فکر کنم امسال که میخوام برم مدرسه اینها را بهمون درس بدند.
گفتم : بابا مدرسه اینها را درس نمیدهند.
بهم گفت: پس برای چی باید برم مدرسه؟
گفتم اونجا هم چیزهای زیادی درس می دهند که خیلی به درد میخوره بابا
گفت: ممنون بابا وخوابید