زیرا بر اساس نیاز آن روز بوده است. الگوهایی که شما در نیمه نخست عمرتان اتخاذ کردید نقطه مرجع است و خط مشی لازم برای ساماندهی تجربیات‌تان را فراهم می‌کند اما آن‌ها اغلب اوقات مانع رشد و تکامل بیشترتان می‌شود.
وقتی ما در نیمه دوم عمر بر روی عقده‌ها کار می‌کنیم ،هدف ما حذف افکار و عادات الگوبندی شده گذشته نیست بلکه شل کردن تاثیر آن‌ها بر ذهن آگاه‌مان و کسب آزادی انتخاب بیشتر و دستیابی دوباره به منابعی است که برای زندگی رضایت‌بخش‌ترمان اساسی هستند / رابرت جانسون روانکاو یونگی
با پاسخگویی به بیست سوال اساسی که در روز دوم سمینار مطرح خواهد شد به این نکته پی خواهیم برد که عقده‌هایی که دست و پای ما را بسته‌اند چیستند و راه رهایی از آن‌ها چگونه خواهد بود ؟

تلفن تماس:3-88524100