رابرت جانسون در کتاب "زندگی نزیسته ات را زندگی کن" می نویسد: بیشتر ما مى توانیم همکلاسى هاى سابق مان را در مجلسى گرد هم بیاوریم و موفقیت هایمان را به یکدیگر نشان دهیم و روى زندگى مان تعمق کنیم. ما اینجا با همکلاسى هاى سابقى روبه رو مى شویم که در جوانى انگار آینده درخشانى داشتند اما سالها بعد به نظر مى رسد که زیر نقاب سنگین اجتماعى مچاله شده اند. این نتیجه چسبیدن به هویتى است که در اوایل جوانى کسب شده است.

ادامه مطلب:
http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=316
.
.
.
ثبت نام در سمینار دو روزه آرامش پس از 35 سالگی (ویژه 30 ساله ها و بالاتر):

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsCurrent.aspx?ID=229001