.
..
چرا برخی از مردان از عاشقی میترسند
.
امروزدر کلاس معمای عشق میروم سراغ این مبحث :
وقتی در سالیان گذشته هویت زنانه در دنیای مردانه فاقد ارزش بود و زن با مادر شدن تازه دیده میشد وارزش پیدا میکرد .شما فراوان دیده اید که جامعه چقدر به زنان باردار احترام میگذارند.
بنابراین برای او فرزند پسر آوردن به لحاط امنیت ،اقتصاد وعاطفه مهمترین موضوع زندگی بود .
کم کم مادر شروع به سرمایه گذاری روی پسر میکرد برای تامین این سه مقوله،واین سرمایه گذاری حاصلی ندارد جز سوختن زندگی مادر وسختی وتلخی جدا شدن برای پسر ،که در کلاس پیرامون این روند بحث خواهم کرد وبرایتان خواهم گفت:
چرا این رابطه سرانجام غم انگیزی خواهد داشت به ویژه اگر پدر هم این وسط غایب باشد.
روز سخت وعجیبی در پیش داریم دوستان همسفرکلاس معمای عشق.