از دست رفتن توانایی کنترل رویدادهای زندگی بعد از 35 سالگی
.
.
هر یک از ما در دوران میانسالی تمنای چشم انداز دیگری را دارد. جایی در این دوران ما با دوقلوی گمشده مان که تجسم زندگی نزیسته مان است قرار ملاقات میگذاریم. شخص آگاه نهایت هوش و ذکاوت خود را برای مقابله با خشکی ای که با ورود به سالهای میان زندگی پدیدار میشود به کار میگیرد.

ادامه مطلب:

http://www.bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=304