خیلی از آدمها بازها از من میپرسند خودشناسی یعنی چی؟ وچه کمکی به ما میکند ؟
واینکه ادمهای زیادی از خودشناسی بی خبرند ودارند به زندگی خود ادامه میدهند پس احتمالا ضروزتی براین امر وجود ندارد!
صادقانه بگویم برای همه سعی خاصی در جهت توضیح نمیکنم وبه عده ای میگویم البته این که شما هم میگید درسته واون هم خیلی خوشحال از پیروزی از بحث خارج میشود.
اما برای کسانی که سوال میکنند که جواب بگیرند به طور خلاصه میگویم خودشناسی

یعنی: بفهمیم: چرا کاری را میکنیم وچرا به جای ان کار دیگری نمیکنیم؟!چرا این انتخاب را کرده ایم وچرا علی رغم آسیبهای فراوانی که برایمان دارد بازهم به این کار ادامه میدهیم؟ وچرا با اینکه میدانیم چه کاری برای ما میتواند مفید باشد هنوز در انجام آن تردید داریم؟

.
وقتی می پرسند به چه دردی میخورد؟ برایشان میگویم:
هرچقدر کسی به خودش ودرونش نزدیکتر شود به طرز معجزه آسایی متوجه میشود ما از درونمان به دیگران دری داریم که اگر به آن برسیم وآن را بگشائیم در همسایگی هم بهتر زندگی خواهیم کرد.وکم کم خواهیم فهمید ویرانگی خانه هرکس ویرانگی خانه دیگری راهم رقم خواهد زد پس خود به خود رابطه بهتری باهم خواهیم ساخت واز دیگر معجزات آن اینست که ما متوجه میشویم هرچقدر خود را بیشتر میشناسیم برای دوست داشتن خود ودیگران چابکتر تر وراحتتر وبهتر قدم برمیداریم.