بحران در نیمه دوم عمر برای این افراد بیشتر رخ خواهد داد وارامش آنها را بعد از 35 سالگی بهم خواهد زد:

.
1-افرادی که به رویاهای خود نرسیده باشند
2-در زندگی زناشویی فقط به نیازهای طرف مقابل پرداخته باشند
3-همیشه نیازهای فرزندان یا کار خود را بر نیازهای شخصی خود ارجح دانسته اند.
4-...
درباره این موضوعات مهم در سمینار نیمه دوم عمر(آرامش بعد از 35 سالگی)روزهای 5و6 تیرماه کنار شما خواهم بود.این سمینار دیگر تکرار نخواهد شد.