روانشناسی تحلیلی در دنیای معاصر فرصت متفاوتی را در برابر سازمان ها برای حل ریشه ای مسائل آنان قرار داده است .مباحث متنوعی در حوزه عقده های سازمان مطرح است که عدم توجه به آن در برنامه ریزی های استراتژیکی و عملیاتی می تواند سازمانی را با رکود و یا مشکلاتی که به درستی منشا آن قابل فهم نیست روبرو کند....
ادامه مطلب:

http://bonyadonline.ir/Marketing/DetailsNews.aspx?ID=296