دیروز با پایان جلسه آخر کلاس بیداری قهرمان درون فصلی از زندگی من به پایان میرسد.
.
.
فصلی که قدمتی نزدیک به بیست سال دارد.حس دوگانه ای دارم بخشی از وجودم غمگین است
وبخش دیگر وجودم سرگردان!
چیزی از فردای کاری خودم نمی دانم فقط میدانم که باید از این دوران عبور میکردم
وقطعا چالش بزرگی برای من وسازمان در پیش است که یا از پس آن برآییم ویا نابود میشویم که هر کدام بشود برای روح ما
مفید ومغذی خواهد بود.
احتمالا دیگر دوره برگزار نمیکنم وتنها ماهی یکبار یک سمینار دوروزه برگزار خواهیم کردکه در کل سال هم برگزاری آن تکرار نخواهد شد.از تمامی کسانی در این دوران کنارم بودند تشکر میکنم.
جالبه که آخرین جلسه این ترم بحث عشق است وآخرین ترم بالایی هم که برگزار کردم وسه جلسه آن
باقی مانده است مممای عشق است.
خدای به امید تو